ساتم الوغ زاده. به نام نیکویی

به نام نیکویی

 نویسنده ی اینداستانباخوانندهبهطورعمیق ﺁشنانیست.واینقابلدرکاست.تنهاحكايه‌های(داستانکوتاه جداگانه )اوبازبانروسیدرمجله‌ومجموعه‌هامنتشرمی‌شدند. بهزبانمادری اش یعنی تاجیکی فارسیدوکتاباز اومنتشرشده است.

بهرامفیروزفعالیت خودرابه عنوانشاعردرایامدانشجوییآغاز نمودهبود . پسازفارغ التحصیل شدنازدانشگاهﺁموزگاری، اوبهعنوانمعلم درگروهادبیاتشروعبهکارکرد وطی چندسالبرایدانشجویانازادبیاتکلاسیک تاجیکتدریسمی‌کرد.

امابهرامفیروزمعلم و مورخادبیاترابیشتروباجدیتبهخودجلبنمود. اودرمجله یادبیو انتشارات مشغول به کار شد وهمزمانبه تالیف کتاب دست می زد. ولینهشعر، بلکهنظمایجادمی کرد. قصه، رمان وداستان کوتاه بهمولفامکانکاملبیانفکرومشاهده‌هایشدر باره زندگیرادرسخنوتصویرانسان‌هایی، کهآن‌هارامی شناخت و باآن‌هابزرگشده بودوباآن‌هاارتباطداشت، می‌داد .

دورانکودکیبهرامفیروزدرروستای کوهستانیسپریشد.هنگاماعلامروزپیروزی( 9 مه سال 1945، روز پیروزی شوروی بر آلمان نازی)، اوششسالداشت.دورانکودکیونوجوانینویسندهی آیندهبهسال‌هایدشوار موافق آمد، بهزمانی، کهکشورخصارات دوران پس از جنگ را رفع می نمود. بهیادآنسال‌هابهراممعتقدشدهبود کههرمشکلیراه حل خود را خواهد یافت، به شرط اینکه آنرابایک‌دلیتماممردمقسمتکنی.

خاطراتدورانکودکی انسان برایتمامزندگیابدیباقیمیمانند. بهرامفیروزنیزهمانند هم سالان خودازکودکی شروعبهکارکرد: چوپانیمی‌کرد، نگهبانیباغرابرعهدهداشت، کمک یاركوبندهبودودرزمینپنبه کلنگ می زد.حتیزمانیبه عنوان دستیارزمینشناس اکتشافطلاکارکرده‌است.همزمانتحصیل خودراادامهمی‌داد. پسازپایانمکتب(مدرسه)هفت‌ساله، بهرام، مثلپدرش،که معلمروستا بود، برایادامهتحصیلعازم دانشگاه ﺁموزگاری شد.

او درآنجا، برایاولینبار، آزمون جدیزندگیراتجربهکرد. اصولاخلاقی، کهخانواده، مکتبوکمسومول(اتحادجواناندرزمانجماهیرشوروی)بهنوجوان آموزش داده بود، ازامتحانزندگی گذشتند. بهرامدانشجوبهطورآشکارعلیه انسان ازخودبزرگ‌ت، علیه معلم، کهشأنشایسته ﺁموزگاریراپائینآوردهبود،سخنرانی کرد. چنانکهبعضی اوقات درزندگیهمینطورمی‌شود، حقیقتبهزودیپیروزنشدوبهراممجبورشد تلخیشکستموقتیراتحملکند.

پسازگذشتده‌ساله‌هاخاطرات بچگیونوجوانی و اولین درسزندگی درداستان ‌هاینویسندهمنعکسشدند ( داستان های کوتاه "حقیقتتلخ"و "درراه روستا”).

بهرامفیروزمردمکشورخودراخوب می شناسدودرآثارشخصوصیت ‌هایزندگیملیوآداب و رسوم تاجیکانرابه طور واقعی به  تصویرمی کشد( داستان کوتاه  “کشتی ‌گیری – مسابقهپهلوانان”).

نویسندهرابیشترجوانانمعاصرما – کاراکتیر(شخصیت)هنوزتشكّل نیافته و زمانی، کهزندگیانسانرامی سازد، بهخودجلبمی‌کند. قهرمانانجوانآثاربهرامهنوزخودرادرک نکرده و ظرفیت و توان مندی خود را نشناخته اندودربرابربرخورد ها باحقیقتزندگیخودرامی یابند ومی‌شناسند.

دراینراستا(زمینه)، نثربهرامفیروزبهادبیاتچندملیتی شورویسال‌هایآخرطبیعتاًوارثمی‌شود، کهموضوعاخلاقدرآندر اولویت قرار دارد.

داستان " توتنهانی ای"  اثرشرح حالی می‌باشد چون بهرامفیروزمدتی بازمین شناس ها درکوه های بلندپامیرکارکرده‌است.

قهرماناساسیداستان، جوانعادی و ساده لوحوصاف‌دلدهاتیمی‌باشد. اوهنوز تحت تاثیر آموزه های بزرگسالان است. امابهجز سنت های عمیق و محکم غیر معمول همچنیننیروی بزرگواقعیتشوروی، مناسبت‌هاوارزش‌هایدیگروجوددارند. اینك، الهامنهیکبار و دو باردر دوراهه انتخاب قرار می گیرد، بلکهمی‌بایستتصمیمبگیردچهگونهزندگیکند. مولفسعینمی‌کندقهرمانخودرادرشرایط‌فوق العادهقرار بدهد، تاوضعیتادامه فعالیت قهرمان داستان را در معرض گیرودار ها قرار بدهد. او بهتصویر سوژه خارجی مهیجنیازی ندارد. مولفخوانندهرادعوتمی‌کندحالتباطنیقهرماناساسیراپی‌گیریکند، تادراماماتیسموتنش معمای داستان بازشود. الهامزود باورساده دل، مایلبهاندیشه های ژرف، که به دنبالهماهنگیدرهمهحوادث است،نبردراباغارت‌گری، پول پرستیومال پرستیومبارزهعلیهنگرشمصرف‌کنندهنسبتبهزندگیرااعلام می‌کند.

قصه "توتنهانی ای" درهسته ی خودتایید واقعیت زندگیاست. الهامانسانفعالو باشخصیتقویبهکمال می‌رسد، چوناوتنهانیست،درکناراوهم فکران و پیروانشظهور  می کنند.

درقصه و داستان هایاینکتاببرایمولففکرواندیشه‌هایارزشمنددر باره انسان، زمین، نسل‌ها، کهباهمپیونددارند، تصویر شده اند. نویسندهنظرش را مبنی بر اینکه هرفرددر نزدزمین که ما بر روی آن به سر می بریم، مسولیتی دارد، مصوبمی‌کند. اوبازتابخودرا، کهبایدنسبتبهزندگیباجدیتبرخورد بکنیم،بهجوانانباتجدیدنظرخطابمی‌نماید. زندگیبرایبقای نیکوییو خوبی،ایناست دعوت و پیام نویسنده!

 

ساتم الوغ زاده، سال 1982

بهرام فیروز (1994.24.09 - 1939.01.11)

نویسنده ,شاعر و منقد تاجیک

عضو اتحادیه  نویسندگان جماهیر شوروی  (USSR)از سال 1971

مولف  مجموعه داستان‌ها, رمان  و شعر‌ها

جایزه

برنده ی جایزه ی ادبی  صدرالدین عینی

 

کارمند مفتخر فرهنگ جمهوری

مهمانان ما

Free counters!

 

كه در سایت

ما 19 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

پیوند ‌های مفید

Страница посвященная Бахрому Фирузу в Википедии

Sex Hikayeleri